DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2015 22:37:50

Chovatelská stanice ČERNOŠICKÝ POKLAD

ZPS2

Popis:

Zkouška psa stopaře druhého stupně ze Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, vydaného Českomoravskou kynologickou unií.

Kritéria pro zkoušku ZPS 2:

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Výška není stanovena.
 3. Zkoušky se mohou účastnit jen psi s průkazem původu uznávaným FCI.
 4. Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima ve smyslu zákona č.246/1992 Sb. v platném znění narození po 1.7.1993 na území ČR.
 5. Účast na zkoušce je podmíněná splněním zkoušky ZPS1.
 6. Povelová technika je uvedena ve zkušebním řádu u každého cviku. Může se jednat o povel zvukový nebo posunkový. Pokud jsou povoleny oba, může psovod použít jen jeden z nich nebo oba současně.

Obsah zkoušky ZPS 2:

 1. Stopa 1 [max.100 bodů, min. 70 bodů]
 2. Stopa 2 [max.100 bodů, min. 70 bodů]
 3. Poslušnost [max.100 bodů, min. 70 bodů]

Hodnocení zkoušky ZPS 2:

Celkem lze získat maximálně 300 bodů. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 210. Rozhoduje však počet získaných bodů v jednotlivých částech zkoušky. Pokud se pes v průběhu akce samovolně vzdálí, zůstává psovod na místě a může psa třikrát přivolat. Nepřijde-li pes k psovodu ani po třetím zavolání je posuzování ukončeno. Není také přípustné, aby v průběhu posuzování psa měl psovod u sebe hračky psa, potravu, či jiné předměty ovlivňující činnost psa. Nedodržení tohoto ustanovení vede k anulování té části zkoušky u níž bylo toto ustanovení porušeno. Je-li počet bodů u některé z nich nižší než 70 bodů, pes zkoušku nesložil. Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji opakovat, časový odstup není stanoven.

Známky:

 • výborně [V] - 286 až 300 bodů
 • velmi dobře [VD] - 270 až 285 bodů
 • dobře [D] - 240 až 269 bodů
 • uspokojivě [U] - 210 až 239 bodů
 • nedostatečně [N] - 0 až 209 bodů

(Pokud se na soutěžích stanovuje pořadí psovodů, kteří mají shodou okolností stejný celkový počet bodů, rozhoduje vyšší počet bodů získaných při 1.stopách; 2.poslušnosti; 3.losem.)


Provádění cviků:

Stopa č.1

Stopa cizí, minimálně 1500 kroků dlouhá, nejméně 4 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, položená přes používanou cestu, jeden předmět na stopě, druhý předmět stopu ukončuje. Časový limit 35 minut.

Maximálně lze získat 100 bodů, minimální potřebný počet pro pokračování ve zkoušce je 70 bodů.Stopa č.2

Stopa cizí, minimálně 500 kroků dlouhá, nejméně  hodinu stará, třikrát lomená v pravém úhlu a jedenkrát v ostrém úhlu 45° (první lom je vždy pravoúhlý). Stopa je křížená jinou osobou, jeden předmět na stopě, druhý předmět stopu ukončuje. Časový limit 15 minut. Tato stopa se vypracovává vždy jako druhá v pořadí.

Maximálně lze získat 100 bodů, minimální potřebný počet pro pokračování ve zkoušce je 70 bodů.

Povely:
 • "HLEDEJ"
 • "STOPA"
Příprava stopy:

Tvar stopy, délku a umístění v terénu určí rozhodčí v souladu s podmínkami zkoušky. Obě stopy klade podle jeho pokynů tentýž pomocník (tzv. kladeč). Při pokládání stopy mohou být přítomni jen nezbytní pracovníci, vedoucí akce a rozhodčí. (Přítomnost rozhodčího však není nezbytně nutná.) Nášlap stopy se provádí tak, že kladeč na určeném místě půl minuty stojí nebo mírně přešlapuje, aby pachově zdůraznil začátek stopy. Kolík nebo tabulku označující začátek stopy zabodne do země vlevo od své pozice. Stopa se nepokládá v takovém terénu a porostu, kde by vizuálně zanechala svůj směr. Stopa může od nášlapu vést rovně nebo vpravo či vlevo s odklonem nanejvýš 45°. Na vlastní trase jinak rovné stopy jsou postupně lomy vpravo, vlevo a pod takovým úhlem jak určí rozhodčí. Pokud je stopa křížená, pak se křížení stopy provede až 30 minut po jejím položení a to v úhlu od 45° do 90° asi v první polovině druhého úseku (v rovné části za prvním lomem). Na trase leží předmět a druhý předmět leží na jejím konci. Tyto předměty musí být z textilu nebo jiného materiálu snadno přijímajícího pachy, nesmí být z kovu či skla. Barva předmětů se nesmí nápadně odlišovat od terénu. Předměty nesmí být větší než 100×50×10mm. Při zkoušce nelze použít předměty, které mohou sloužit jako hračka psa. Předměty musí získat pach kladeče a to tak, že je má nejméně 30 minut u sebe před kladením stopy. Použité předměty se nesmí použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů. Předměty musí rozhodčí zkontrolovat. Po položení předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje kladeč dál v přímém směru ještě asi deset kroků, aniž by sled stopy přerušil. O položení stopy a uložení předmětů namaluje kladeč plánek, který obsahuje základní údaje. Rozhodčí, vedoucí zkoušek, pomocník ani pořadatel neodpovídají za neúmyslné porušení stopy zvěří, osobami, povětrnostními případně jinými vlivy. Ve vyjimečných případech (narušení stopy v delším úseku) je povoleno provedení stopy náhradní.

Vypracování stopy:

Psovod se hlásí rozhodčímu se psem již připraveným k zahájení práce. Pokud je pes veden na stopovacím vodítku, je již připnuté na kovový obojek psa nebo na postroj. Jeho délka je bezpodmínečně 10 metrů. Psovod oznámí rozhodčímu jakým způsobem pes označuje předmět na stopě. (Pes v akci musí předmět oznámit stejným způsobem, který sdělil psovod rozhodčímu.) Uznávané způsoby označování předmětů (které však není možno vzájemně kombinovat):

 1. zvedání (pes stojí, sedí nebo aportuje - kombinace jednotlivých poloh je možná)
 2. označení (pes stojí, sedí nebo leží - kombinace jednotlivých poloh je možná)

Pes může stopu vypracovávat na volno (pes je zcela bez obojku, s řetízkovým obojkem, s postrojem) nebo na stopovacím vodítku (vodítko je připnuté na kovový obojek nebo na postroj). Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypustí na celou délku stopovacího vodítka a sám psa následuje. Odstup dodržuje v průběhu celé stopy a to i v případě, kdy pes pracuje na volno. Psa na stopovacím vodítku může pes mírným přitažením zpomalit. K jinému usměrňování psa však vodítko použít nesmí. Příležitostné chválení psa případně opakování povelu "HLEDEJ" nebo "STOPA" není chybou, ale není dovoleno používat jej na lomech a v blízkosti předmětů. Jakmile pes označí nebo zvedne předmět, jde psovod ke psu, zvedne předmět nad hlavu a ukáže jej rozhodčímu. Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a odevzdá nalezené předměty. (Odvolá-li rozhodčí psa ze stopy, podává psovod hlášení rovněž, dokončování stopy po odvolání se však nepovoluje.)

Hodnocení stopy:

Posuzuje se zájem, snaha, spolehlivost a přesnost práce psa. U psovodů se sleduje způsob práce při uvádění a vedení psa. Rozhodčí ukončí práci psovoda a činnost psa když:

 • pes sejde ze stopy o více než 10m nebo když se vrátí o 10 metrů po stopě zpět za psovoda.
 • pes sleduje stopu značně nepřesně, bez zájmu nebo bázlivě
 • je-li překročen časový limit určený pro provedení příslušné stopy
 • psovod se sám podle orientačních bodů snaží sledovat stopu a ovlivňuje psa, aby ho udržel na trase stopy
 • psovod i přes napomenutí rozhodčího nedodržuje předepsaný odstup od psa

Maximálně lze získat 100 bodů za každou stopu (minimální potřebný počet pro pokračování ve zkoušce je 70 bodů za stopu). Důvodem ke ztrátě bodů je vybočování, nestejnoměrná nebo nadměrná rychlost sledování stopy, pomalé či nepřesné označování předmětů. Stejně tak postup s vysokým nosem, reakce na zvěř či myši, kálení a pod. Ovlivní-li psovod psa při označování předmětu, znamená to ztrátu bodů za předmět.

2. Poslušnost

a) Ovladatelnost psa bez vodítka

Povely pouze zvukové:
 • "K NOZE"
 • "SEDNI"

Pes bez vodítka ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa zda úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. Povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení. Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

b) Sedni-lehni-vstaň 20 kroků před psovodem

Povely pouze posunkové:
 • "SEDNI" - předpažit pravou paží do výše oka, dlaní vpřed
 • "LEHNI" - ve vzpažení pravou paži připažit předem
 • "VSTAŇ" - zdvihnout od pasu před sebe poloohnutou pravou paži, dlaní nahoru

Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost psovoda, aby posunkovým povelem na dálku usměrnil psa k zaujetí polohy sedni, lehni nebo vstaň. Pes je bez vodítka, vzdálen dvacet kroků před psovodem, otočen k němu. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel. Cvik se může prověřit i několikerým provedením každé polohy. Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa. Za kvalitně provedené cviky lze získat maximálně 10 bodů.

c) Za pochodu odložení v sedě

Povel pouze zvukový:
 • "SEDNI"

Cvik sleduje usměrnění psa povelem do určité polohy za pochodu a setrvání v ní až do ukončení cviku - tedy do příchodu psovoda ke psu nebo do přivolání. Povel k zaujetí polohy dává psovod za chůze na povel rozhodčího přibližně po deseti krocích chůze. Pes musí polohu zaujmout okamžitě, rychle a přesně. Psovod se při provádění cviku nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa zda úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém rytmu. Psovod se zastavuje až na pokyn rozhodčího, ve vzdálenosti přibližně 30 kroků.

Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

d) Štěkání psa

Povel pouze zvukový:
 • "ŠTĚKEJ" - ohnout pravou paži v lokti směrem vzhůru, vztyčit ukazovák a třikrát kmitnout směrem proti psu

Provádí se za klidu. Pes leží ve vzdálenosti dvacet kroků před psovodem, otočen hlavou k němu. Podnětem pro štěkání psa musí být pouze posunkový povel psovoda. Na daný povel musí pes nejméně třikrát výrazně zaštěkat. Při štěkání nesmí pes měnit svoji základní polohu. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

e) Plížení psa

Povel pouze posunkový:
 • "PLAZ" - komíhání pravé ruky nalevo a napravo před sebou ve výši boků

U cviku pes není na vodítku. Psovod povelem odloží psa a pak odejde do vzdálenosti desíti kroků. Provede obrat čelem vzad a pak podle pokynu rozhodčího dá psu posunkový povel k plížení. Povel může podle potřeby psovod opakovat po celou dobu cviku. Po doplazení do těsné blízkosti psovoda zůstává pes ležet. Až na jeho povel si sedá a na další zaujímá polohu u nohy psovoda. Při plížení se pes nesmí zvedat, štěkat, válet se, ani obtěžovat. Styl plížení není závazný, je lhostejné, zda pes poidsunuje zadní nohy těsně pod břichem nebo je táhne za sebou. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

f) Aport šplhem se střelbou

Povely pouze zvukové:
 • "VPŘED" ("HOP")
 • "APORT" ("PŘINES")
 • "ZPĚT"

Aportem je dřevěná činka psovoda. Činka musí být předem umístěná na cvičební ploše. Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové hodnoty. Ke všem dílčím úkonům (odhození předmětu, vyslání psa, odebrání předmětu, usednutí psa k noze) dává povel rozhodčí. Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážku pro šplh tvoří dvě stěny dlouhé 1,9m a široké 1,5m nahoře spojené (takže tvoří písmeno A). Stěny překážky jsou natolik u země rozevřené, že horní hrana je pro velká plemena ve výšce 1,8m od země, pro plemena malá pouze ve výšce 1,6m. Na šikmých stěnách jsou v horní polovině umístěny tři stoupací latě ve vzdálenostech 20, 45 a 45cm od sebe. Pes sedí volně u levé nohy psovoda. Psovod odhodí předmět za překážku, do vzdálenosti nejméně 10 kroků. Pak příslušným povelem vyšle psa pro aport. Po povelu pes vybíhá co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, který pevně uchopí a stejnou cestou se vrací k psovodovi. Pes při tom překonává překážku šplhem oběma směry. Psovod zůstává stát před překážkou. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně a přesně. Po návratu sedá pes před psovoda ve vzdálenosti do 1 kroku. Pes zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo jej překusoval. (Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem.) Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává sedět. Teprve na případný další povel rozhodčího usedá k levé noze psovoda. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

Součástí této části zkoušky je střelba v okamžiku, když se pes chystá uchopit aport. Klid psa při střelbě se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. To znamená, že se hodnotí chování psa i k hlukům, které vyplývají z provozu nebo prostředí (střílení motorů z výfuku, hluk letadla aj.) Pes má být po výstřelu klidný a nesmí se dát rušit a pokračovat v práci. Pokud pes po výstřelu projeví bázlivost nebo agresivitu, která mu nedovoluje splnit úkol, je ze zkoušky odvolán. Dílčí bodové ztráty při střelbě se strhávají z bodů za aport. Ráže použité pistole je stanovena v rozmezí 6 až 9 mm.

g) Kladina vysoká - oba směry

Povely pouze zvukové:
 • "VPŘED"
 • "K NOZE"

Účelem cviku je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek. Překážka se při této zkoušce překonává pouze jedním směrem. Překážkou pro tuto zkoušku je kladina široká 30cm, 5m dlouhá, umístěná 2 metry nad zemí. Kladina má z obou stran žebříky se sklonem 45°, široké 40 cm. Příčky žebříku mají rozteče 30 až 40 cm, nesmějí mít větší tloušťku než 5 cm, ani být upraveny jako schůdky. Před začátkem cviku stojí psovod v libovolné vzdálenosti před patou žebříku s volným psem u nohy. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Psovod stojí na místě a nepomáhá psu rozběhem ani jinak. Po vyslání psa jde psovod současně s postupujícím psem podél kladiny, nesmí mu však jakkoli pomáhat nebo ho ovlivňovat. Pes při překonávání překážky musí postupovat klidně, přesně, nemá propadat mezi příčkami, chodit po bočnicích žebříku ani z kladiny či žebříku seskakovat. Pes při tomto stupni zkoušky musí překonat oběma směry. Po zdolání překážky psovod psa přivolá za pochodu k noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

h) Vysílání psa

Povel zvukový i posunkový:
 • "VPŘED, LEHNI" - ukázání pravou paží do směru

Účelem cviku je usměrnit povelem psa do určeného místa. Cvik se zkouší na dvě etapy. Směry a výchozí postavení určuje rozhodčí. V první je pes vyslán na vzdálenost 50 kroků. Pes sedí u levé nohy psovoda. Ten na pokyn rozhodčího vyšle psa do určeného směru. Pes má na povel běžet rychle v určeném směru až do doby, dokud jej psovod povelem nezastaví. Jakmile pes dosáhne vzdálenosti 50 kroků, psovod psa povelem zastaví v poloze vleže. Pak psovod psa přivolá k noze a vyšle o 90° jiným směrem, také do vzdálenosti 50 kroků. Výchozí stanoviště psovoda pro druhé vyslánízůstává stejné. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 5 bodů za první vyslání a 5 bodů za druhé vyslání.

i) Přivolání psa před psovoda

Povel zvukový:
 • "KE MNĚ"

Tento cvik navazuje na předchozí cvik "vysílání psa", který se provádí mimo cvičiště. Na pokyn rozhodčího psovod psa po vyslání předepsaným povelem přivolá. Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímou cestou přiběhl k psovodovi. Pes po přiběhnutí ihned usedá před psovoda. Hodnotí se přivolání z obou vyslání. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 5 + 5 bodů.

j) Odložení psa

Povel zvukový:
 • "VPŘED, LEHNI"

Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téže zkoušky nebo po dobu, odpovídající tomuto typu zkoušky. Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil. Psovod se psem stojí na značce, kde bude provádět odložení do doby než další pes provede přivolání. Potom na pokyn rozhodčího psa odloží a odchází do vzdálenosti 50 kroků. Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou bodů se tolerují 3 kroky). Chybou není poloha vleže na levém či pravém stehně. Po dobu odložení je psovod schován v úkrytu vzdáleném 50 kroků od psa. Rušivými vlivy při odložení může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti nejméně 20 kroků od odloženého psa. U psa nesmějí být ponechány předměty, které by jej měly na místě zdržet. Pro dlouhodobé odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa - zvlášť pro psy a zvlášť pro feny. Vzdálenost mezi nimi je nejméně 5 kroků. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

Poznámka:
Při nejasnostech nebo pochybnostech o provedení detailů jednotlivých cviků doporučujeme podrobně prostudovat kompletní knižní vydání Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice vydané Českomoravskou kynologickou unií, včetně dílčích odkazů uvnitř statí tohoto řádu.