DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2015 22:37:50

Chovatelská stanice ČERNOŠICKÝ POKLAD

ZOP

Účel:

Slouží k prověření elementární ovladatelnosti a vloh psa k výcviku.

Kritéria pro zkoušku ZOP:

 1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
 2. Účast na zkoušce není podmíněná splněním jiného stupně zkoušky.
 3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části "Připomínky a provádění a popis cviků.
 4. Obecně platí, že u cviků zkoušky ZOP může psovod užívat zvukové i posunkové povely a to současně.

Obsah zkoušky ZOP:

Základní část

 1. Přivolání (volba ze dvou variant - 1. v klidu s předsednutím před psovoda nebo 2. za pohybu k noze psovoda) [10 bodů]
 2. Ovladatelnost na vodítku [10 bodů]
 3. Ovladatelnost bez vodítka [10 bodů]
 4. Sedni-lehni-vstaň (na vodítku) [10 bodů]
 5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) [10 bodů]

Cviky skupinové a speciální

(Počet psů ve skupině 3 až 5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.)

 1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině [10 bodů]
 2. Sedni-lehni-vstaň ve skupině [10 bodů]
 3. Odložení vleže ve skupině (na vodítku) [10 bodů]
 4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 + 5 metrů, pes má náhubek) [10 bodů]
 5. Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením [10 bodů]

 

Hodnocení zkoušky ZOP:

Celkem lze získat 100 bodů. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 70. Rozhoduje celkový počet získaných bodů za všechny cviky v obou částech zkoušky dohromady.

Známky:

 • výborně - 90 až 100 bodů
 • velmi dobře - 80 až 89 bodů
 • dobře - 70 až 79 bodů
 • nesplnil - 0 až 69 bodů

Provádění cviků - pro základní část

1. Přivolání

(varianta 1. v klidu s předsednutím před psovoda)

Povely:
 • "KE MNĚ" a upažení levé ruky s následným připažením.
 • "K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "VOLNO" musí vzdálit odpsovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem "KE MNĚ". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel "K NOZE" má pes usednou k noze psovoda.

(varianta 2. za pohybu k noze psovoda)

Povely:
 • "K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.
 • Případně"SEDNI" a tlesknutí levou dlaní na levé stehno (možno použít u zastavení).

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "VOLNO" musí vzdálit odpsovoda nejméně na 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí povel "K NOZE". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel "K NOZE" nebo "SEDNI" usedá k jeho levé noze.

Poznámka:
Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "VOLNO" a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se musí pes vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po třetím povelu, může být cvik anulován.

2. Ovladatelnost na vodítku

Povely:
 • "K NOZE" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno,
 • "SEDNI"

Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "SEDNI"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky -není povoleno.

3. Ovladatelnost bez vodítka

Obdoba cviku č.2 ovšem s neupoutaným psem. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 50 cm.

4. Sedni - lehni - vstaň

Povely:
 • "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • "VSTAŇ" - mírné pokrčení v kolenou

Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.

Poznámka: U zkoušky ZOP je možno tolerovat mírně upravené posunkové povely.

5. Odložení

Povely:
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • "ZŮSTAŇ" - mírné přiložení dlaně levé ruky před čenich psa

Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "ZŮSTAŇ". Na pokyn rozhodčího se psovodvzdálí od psa 30 kroků, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa není vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušení dalšího psa v poslušnosti. Opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí o více než 3 metry, je cvik anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod - po předchozí dohodě s rozhodčím - odložit psa na vlastní textilní podložku velikosti svého psa. Rozhodčí však kontroluje nezávadnost podložky (čistotu, zápach aj.).

Provádění cviků - pro cviky skupinové a speciální

Všeobecná ustanovení:

Počet psů ve skupině je 3 až 5, velikost i složení skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím. Je žádoucí, aby ve skupině byli psi přátelští, kteří k sobě necítí žádnou antipatii, neboť jakýkoliv projev agresivity vůči ostatním psům či psovodům ve skupině může znamenat vyloučení psa ze zkoušky. pokud zde není uvedeno jinak, platí pro cviky v této části stejné povely i podmínky provádění jako v části základní. Cviky však na pokyny rozhodčího provádějí všichni psovodi i psi ve skupině současně. pro pohyb celé skupiny může rozhodčí použít další povely:

 • "VLEVO (VPRAVO) PROTICHODEM" - Povel se vydává, když je skupina v zástupu za sebou. Popovelu se psovod na prvním místě otočí ve smyslu daného směru (v poloměru cca 1 metr) do protisměru (o 180°). Ostatní pokračují až do místa, kde se 1. otáčel a provedou totéž. Skupina jde nakonec protisměrně.
 • "VLEVO (VPRAVO) ZATOČIT" - Obdoba předchozího povelu s tím rozdílem, že se psovod na povelotáčí v daném směru v poloměru asi 1 metr tak dlouho, dokud neuslyší povel "SMĚR PŘÍMÝ".Takto lze skupinu navést např do kolmého směru apod.

Bude-li ve skupině některý pes neukázněný tak, že svým chováním naruší opakovaně cvičení ostatních psů, může být jeho posuzování rozhodčím ukončeno. Pokud na zkouškách nebude potřebný počet psů plnících stejný stupeň zkoušky (alespoň tři), musí se skupina doplnit na potřebný počet pomocnými psy. tyto psy je povinen připravit pořadatel zkoušek. Vzdálenost psovodů ve skupině upraví před začátkem posuzování rozhodčí. mezery by však po celou dobu posuzování neměly být menší než 2 metry a větší než 4 metry. psovodi ve skupině jsou povinni upravit své tempo chůze tak, aby řadu nepředbíhali, ani se příliš neopožďovali.

1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině

(viz. cvik č.2 "Ovladatelnost na vodítku" pro základní část). Maximální hodnocení 10 bodů.

2. Sedni - Lehni - Vstaň na vodítku ve skupině

Provádí se pouze na vodítku, jinak platí popis cviku jako pro č.4 "sedni - lehni - vstaň"pro základní část. Maximální hodnocení 10 bodů.

3. Odložení v leže ve skupině

Psi jsou odloženi ve vzdálenosti 30 kroků po dobu 2 minut. Jinak platí popis cviku č.5 "odložení" pro základní část. Maximální hodnocení 10 bodů.

4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou

Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. Pes má nasazen náhubek po celou dobu trvání cviku. Pokud pes projeví v průběhu cviku agresivitu k psovodovi či k cizí osobě (pomocníkovi), je cvik ukončen a anulován. Ze zkoušky však pes vyloučen není. Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím. nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.

Průběh cviku

Pro psy, které unese jedna osoba (závisí na fyzické zdatnosti psovoda a pomocníka). Psovod zvedne svého psa opatřeného náhubkem ze země či z vyvýšené podložky (lavice, stůl apod.) a v náručí ho nese 5 metrů k cizí osobě (pomocníkovi). Zde psa cizí osobě předá a ta jej v náručí přenese zpět do výchozího místa. Tam psa opatrně položí na zem nebo na podložku. Psovod jde zárověň s pomocníkem a psa si na výchozím místě převezme.

Pro psy, kteří musejí být (pro svoji váhu) nesení více osobami. Psovod a cizí osoba (jeden, případně více pomocníků), zvednou psa opatřeného náhubkem ze země či vyvýšené podložky, tak, aby cizí osoba nesla psa u hlavy. Pak v náručí nesou psa 10 metrů. mohou jít rovně a po 10 metrech psa položit na zem, nebo jdou 5 metrů a vrátí se zpět na výchozí místo a tam psa položí na podložku. pokud psovod ze zdravotních důvodů nemůže svého psa přenášet, může ho (po dohodě s rozhodčím) nahradit jiný pomocník určený pořadatelem.

5. Chůze po nepříjemném materiálu

Nepříjemný materiálem se zde rozumí takový materiál, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu - igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea, případně led. pro splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech druzích materiálu. Každý druh má mít délku nejméně 3 metry a jednotlivé druhy mají na sebe navazovat. pořadatel ručí za přípravu cviku. po dohodě s rozhodčím je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však splňovat daná kritéria.

Povely:
 • "K NOZE" - tlesknutí levou dlaní na levé stehno
 • "SEDNI" - tlesknutí levou dlaní na levé stehno (při zastavení)

Psovod se psem na vodítku přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi. Pes by se měl chovat přirozeně, měl by jít sebevědomě u nohy a po zastavení ihned usednou. Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.