DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2015 22:37:50

Chovatelská stanice ČERNOŠICKÝ POKLAD

ZMMP

Účel:

Zkouška základního minima malých psů ze Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, vydaného Českomoravskou kynologickou unií. Slouží k prověření vloh psa k dalšímu výcviku, její splnění není vstupní podmínkou pro složení zkoušek jiných.

Kritéria pro zkoušku ZMMP:

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
 2. Kohoutková výška do 45 cm včetně.
 3. Zkoušky se mohou účastnit i psi bez průkazu původu.
 4. Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima ve smyslu zákona č.246/1992 Sb. v platném znění narození po 1.7.1993 na území ČR.
 5. Účast na zkoušce není podmíněná splněním jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 6. Povelová technika je uvedena ve zkušebním řádu u každého cviku. Může se jednat jak o povel zvukový nebo posunkový. Pokud jsou povoleny oba, může psovod použít jen jeden z nich nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před vlastním zvukovým povelem.

Obsah zkoušky ZMMP:

 1. Stopa [max.50 bodů, min. 35 bodů]
 2. Poslušnost [max.50 bodů, min. 35 bodů]
 3. Speciální cviky [max.50 bodů, min. 35 bodů]

Hodnocení zkoušky ZMMP:

Celkem lze získat maximálně 150 bodů. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky je 105. Rozhoduje však počet získaných bodů u jednotlivých cviků. Pokud se pes v průběhu akce samovolně vzdálí, zůstává psovod na místě a může psa na pokyn rozhodčího třikrát přivolat. Nepřijde-li pes k psovodu ani po třetím zavolání je posuzování ukončeno. Není také přípustné, aby v průběhu posuzování psa měl psovod u sebe hračky psa, potravu, či jiné předměty ovlivňující činnost psa. Nedodržení tohoto ustanovení vede k anulování té části zkoušky u níž bylo toto ustanovení porušeno. Je-li počet bodů u některého z nich nižší než 35 bodů, pes zkoušku nesložil. Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji opakovat, časový odstup není stanoven.

Známky:

 • výborně [V] - 145 až 150 bodů
 • velmi dobře [VD] - 135 až 144 bodů
 • dobře [D] - 120 až 134 bodů
 • uspokojivě [U] - 105 až 119 bodů
 • nedostatečně [N] - 0 až 104 bodů

 

Provádění cviků:

1. Stopa

Stopa vlastní, minimálně 150 kroků dlouhá, nejméně 15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu. Časový limit 5 minut.

Povely:
 • "HLEDEJ"
 • "STOPA"
Příprava stopy:

Tvar stopy, délku a umístění v terénu určí rozhodčí v souladu s podmínkami zkoušky. Stopu našlápne a klade podle jeho pokynů sám psovod. Při pokládání stopy mohou být přítomni jen nezbytní pracovníci, vedoucí akce a rozhodčí. (Přítomnost rozhodčího však není nezbytně nutná.) Nášlap stopy se provádí tak, že psovod na určeném místě půl minuty stojí nebo mírně přešlapuje, aby pachově zdůraznil začátek stopy. Kolík nebo tabulku označující začátek stopy zabodne do země vlevo od své pozice. Stopa se nepokládá v takovém terénu a porostu, kde by vizuálně zanechala svůj směr. Stopa může od nášlapu vést rovně nebo vpravo či vlevo s odklonem nanejvýš 45°. Na vlastní trase jinak rovné stopy je ostrý lom v úhlu 90° vpravo nebo vlevo. Za lomem pokračuje stopa rovně. Celková délka stopy je 150 kroků. Na jejím konci leží předmět, který musí být z textilu nebo jiného materiálu snadno přijímajícího pachy, nesmí být z kovu či skla. Barva předmětu se nesmí nápadně odlišovat od terénu. Předmět nesmí být větší než 100×50×10mm. Při zkoušce nelze použít předměty, které mohou sloužit jako hračka psa. Předmět musí získat pach psovoda a to tak, že jej má nejméně 30 minut u sebe před kladením stopy. Použitý předmět se nesmí použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů. Předměty musí rozhodčí zkontrolovat. Po položení předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje psovod kladoucí stopu dál v přímém směru ještě asi deset kroků, aniž by sled stopy přerušil. Rozhodčí, vedoucí zkoušek, pomocník ani pořadatel neodpovídají za neúmyslné porušení stopy zvěří, osobami, povětrnostními případně jinými vlivy. Ve vyjimečných případech (narušení stopy v delším úseku) je povoleno provedení stopy náhradní.

Vypracování stopy:

Psovod se hlásí rozhodčímu se psem již připraveným k zahájení práce. Pokud je pes veden na stopovacím vodítku, je již připnuté na kovový obojek psa nebo na postroj. Jeho délka je bezpodmínečně 10 metrů. Psovod oznámí rozhodčímu jakým způsobem pes označuje předmět na stopě. (Pes v akci musí předmět oznámit stejným způsobem, který sdělil psovod rozhodčímu.) Uznávané způsoby označování předmětů (které však není možno vzájemně kombinovat):

 1. zvedání (pes stojí, sedí nebo aportuje - kombinace jednotlivých poloh je možná)
 2. označení (pes stojí, sedí nebo leží - kombinace jednotlivých poloh je možná)

Pes může stopu vypracovávat na volno (pes je zcela bez obojku, s řetízkovým obojkem, s postrojem) nebo na stopovacím vodítku (vodítko je připnuté na kovový obojek nebo na postroj). Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypustí na celou délku stopovacího vodítka a sám psa následuje. Odstup dodržuje v průběhu celé stopy a to i v případě, kdy pes pracuje na volno. Psa na stopovacím vodítku může pes mírným přitažením zpomalit. K jinému usměrňování psa však vodítko použít nesmí. Příležitostné chválení psa případně opakování povelu "HLEDEJ" nebo "STOPA" není chybou, ale není dovoleno používat jej na lomech a v blízkosti předmětů. Jakmile pes označí nebo zvedne předmět, jde psovod ke psu, zvedne předmět nad hlavu a ukáže jej rozhodčímu. Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a odevzdá nalezené předměty. (Odvolá-li rozhodčí psa ze stopy, podává psovod hlášení rovněž, dokončování stopy po odvolání se však nepovoluje.)

Hodnocení stopy:

Posuzuje se zájem, snaha, spolehlivost a přesnost práce psa. U psovodů se sleduje způsob práce při uvádění a vedení psa. Rozhodčí ukončí práci psovoda a činnost psa když:

 • pes sejde ze stopy o více než 10m nebo když se vrátí o 10 metrů po stopě zpět za psovoda.
 • pes sleduje stopu značně nepřesně, bez zájmu nebo bázlivě
 • je-li překročen časový limit 5 minut určený pro provedení stopy
 • psovod se sám podle orientačních bodů snaží sledovat stopu a ovlivňuje psa, aby ho udržel na trase stopy
 • psovod i přes napomenutí rozhodčího nedodržuje předepsaný odstup od psa

Důvodem ke ztrátě bodů je vybočování, nestejnoměrná nebo nadměrná rychlost sledování stopy, pomalé či nepřesné označování předmětů. Stejně tak postup s vysokým nosem, reakce na zvěř či myši, kálení a pod. Ovlivní-li psovod psa při označování předmětu, znamená to ztrátu bodů za předmět.

2. Poslušnost

a) Přivolání psa

Povoleny jsou oba způsoby přivolání psa - s usednutím před psovoda nebo s usednutím k noze psovoda.

Povely:
 • "KE MNĚ" (pro usednutí před psovoda)
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi. Přivolání psa lze vyžadovat za pohybu nebo klidu psovoda. Pes musí být od psovoda vzdálen minimálně 10 kroků. Psovod hlásí rozhodčímu předem, pro který způsob se rozhodl. Neodběhne-li pes při vyslání alespoň do poloviny předepsané vzdálenosti, nelze přivolání hodnotit. Při klidu psovoda pes po přiběhnutí ihned usedá před psovoda. Při pohybu psovoda je pes přivolán k noze a dále pokračují v určeném pohybovém rytmu. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

b) Ovladatelnost na vodítku se střelbou

Povely:
 • "K NOZE" - lehký úder levou rukou na levé stehno
 • "SEDNI"

Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. Povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "SEDNI"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky -není povoleno.

Součástí této části zkoušky je střelba. Klid psa při střelbě se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. To znamená, že se hodnotí chování psa i k hlukům, které vyplývají z provozu nebo prostředí (střílení motorů z výfuku, hluk letadla aj.) Pes má být po výstřelu klidný a nesmí se dát rušit v požadované činnosti. Pokud pes po výstřelu projeví bázlivost nebo agresivitu, která mu nedovoluje plnit úkoly, je ze zkoušky odvolán. Dílčí bodové ztráty při střelbě se udělují u cviku, kde se projevily. Ráže použité pistole je stanovena v rozmezí 6 až 9 mm.

Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

c) Sedni-lehni-vstaň

Povely:
 • "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno
 • "LEHNI" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • "VSTAŇ" - mírné pokrčení v kolenou

Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvává tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel. Za kvalitně provedené cviky lze získat maximálně 10 bodů.

d) Aport volný

Povely:
 • "APORT" ("PŘINES") - ukázat rukou ve směru předmětu s nakloněním trupu
 • "PUSŤ" - při odebrání předmětu
 • "K NOZE" "SEDNI" - lehký úder levou rukou na levé stehno

Aportem je předmět psovoda. Jako předmětu nelze použít hračky nebo části výstroje psa. (Míček a krátký pešek bez ouška je povolen.) Předměty určené k aportování musí být předem umístěny na cvičební ploše. Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové hodnoty. Ke všem dílčím úkonům (odhození předmětu, vyslání psa, odebrání předmětu, usednutí psa k noze) dává povel rozhodčí.

Pes sedí volně u levé nohy psovoda. Psovod odhodí předmět do vzdálenosti nejméně 10 kroků. Pak příslušným povelem vyšle psa pro aport. Po povelu pes vybíhá co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, který pevně uchopí a stejnou cestou se vrací k psovodovi. Pes usedne těsně před psovoda a zůstává sedět, aniž by předmět pustil nebo jej překusoval. (Nemá přijít do fyzického kontaktu se psovodem.) Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává sedět. Teprve na další povel usedá k jeho levé noze. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

e) Odložení psa

Povel:
 • "ZŮSTAŇ" - mírné přiložení dlaně pravé ruky před čenich psa

Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téže zkoušky nebo po dobu, odpovídající tomuto typu zkoušky. Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo opustil. Psovod se psem stojí na značce, kde bude provádět odložení do doby než další pes provede přivolání. Potom na pokyn rozhodčího psa odloží a odchází do vzdálenosti 15 kroků. Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou bodů se tolerují 3 kroky). Chybou není poloha vleže na levém či pravém stehně. Umístění psovoda je 15 kroků od psa, psovod stojí čelem ke psu. Rušivými vlivy při odložení může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti nejméně 20 kroků od odloženého psa. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nesmějí být ponechány předměty, které by jej měly na místě zdržet. Pro dlouhodobé odložení jsou na cvičišti vytyčena dvě místa - zvlášť pro psy a zvlášť pro feny. Vzdálenost mezi nimi je nejméně 5 kroků. Za kvalitně provedený cvik lze získat maximálně 10 bodů.

3. Speciální cviky

a) Rozlišování předmětů psovoda

Povel:
 • "PŘINES" - ukázání paží

Cvik se provádí po cviku stopa. Účelem cviku je, aby pes bezpečně odlišil předmět psovoda od předmětů pomocníka. Předměty určené k rozlišení mají mít plochu nanejvýš 100 cm2 (tzn. např. 10×10 cm) z materiálu dobře pohlcujícího pach (textil, filc, molitan aj.). Předměty s pachem psovoda a pachem pomocníka se od sebe nesmí výrazně odlišovat. Terén (plocha) kde jsou předměty rozmístěny musí být přehledný, aby je pes nemusel hledat. Předměty určené k rozlišení se položí do dvou řad, jedné kolmo k psovodovi, druhá podélně, tak, že tvoří písmeno & quot;T". Předměty jsou od sebe po 50 cm. V řadě jsou vždy dva předměty pomocníka a jeden předmět psovoda. Při pokládání psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Pomocník se zdržuje na místě určeném rozhodčím a na jeho pokyn jde umístit svoje předměty. Psovod i pomocník při pokládání jdou na místo tak, aby nepošlapali prostor mezi psem a předměty. Psovod dá psu navětřit pach předmětů umístěných v igelitovém sáčku (i v případě, že se jedná o vlastní předmět). Potom vysílá psa ze středu, ze vzdálenosti pěti kroků od každé skupiny předmětů. Cvik se provádí na dva pokusy, při druhém se mění pořadí předmětů pomocníka nebo psovoda. Jejich pořadí určí rozhodčí. Předmět, který pes uchopil nesmí být dále použit pro další psy ani jako kontrolní předmět. Maximálně lze získat 10 bodů za první a dalších 10 bodů za druhý pokus.

b) Vzhledání ztraceného předmětu psovoda

Povel:
 • "HLEDEJ-APORT" - ukázat pravou rukou směrem k předmětu

Psovod vyjde určeným směrem. Cvik se provádí na vzdálenost 30 kroků v nepošlapaném terénu. Pes se vysílá pro předmět po ujití dané vzdálenosti. V průběhu chůze, na pokyn rozhodčího, upustí předmět tak, aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a na další pokyn dá psu načichat pach kontrolního předmětu z igelitového sáčku a vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, vzít ho a nejkratší cestou se rychle vrátit k psovodovi. Pak mu pes odevzdá předmět. Při předávání předmětu nemusí pes před psovoda předsedat, ale musí předmět držet, dokud si ho psovod nevezme. Na přinesení má pes 1 minutu. Použitý předmět má plochu maximálně 100 cm2, svou barvou se nesmí výrazně odlišovat od terénu. Jako předmět nelze použít hračku nebo části výstroje psa. Maximálně lze získat 10 bodů.

c) Vyhledání předmětů psovoda - 3 předměty, ovladatelnost psa

Povel:
 • "HLEDEJ-APORT" - ukázat pravou rukou směrem k předmětu

Vyhledávání předmětů se provádí v prostoru 20 × 30 kroků. Terén pro vyhledávání se volí takový, aby předměty nebyly z dálky vidět a pes je byl skutečně nucen hledat. Použité předměty jsou tři. Mají plochu maximálně 100 cm2, svou barvou se nemají výrazně odlišovat od terénu a jeden z předmětů musí být dřevo. Nelze použít hračky nebo části výstroje psa. Časový limit je 5 minut.V polovině celkové vzdálenosti 20 kroků je vedena osa postupu po které se pohybuje psovod. Na pokyn rozhodčího se psovod se psem zastaví, přidrží psa za obojek a hodí předmět do vzdálenosti 10 kroků. Asi po pěti sekundách po hodu dá rozhodčí povel, aby psovod vyslal psa pro předmět. Pes musí v co nejkratší době najít a nejkratší cestou se s ním vrátit k psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět. Další předměty odhazuje psovod na pokyn rozhodčího přibližně po 10 krocích, střídavě na levou a pravou stranu. Maximálně lze získat 5 bodů za každý předmět, celkem 15 bodů.

Poznámka:
Při nejasnostech nebo pochybnostech o provedení detailů jednotlivých cviků doporučujeme podrobně prostudovat kompletní knižní vydání Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice vydané Českomoravskou kynologickou unií, včetně dílčích odkazů uvnitř statí tohoto řádu.